มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

3922

รหัสมาตรฐาน IE 041001-19 มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่รวบรวมหลักการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้อ้างอิง   ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้   เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้ง วสท. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำมาตรฐานครั้งต่อไป

ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

(ฉบับปัจจุบัน) มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมเล่มนี้ นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับพิมพ์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมาตรฐานนี้ ได้รวบรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานจากกฎหมาย มาตรฐานสากล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ออกแบบโรงงานได้ใช้อ้างอิง ซึ่งจะสนองตอบตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการ และมีหน้าที่ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานนี้ได้มีการจัดทำตามกระบวนการมาตรฐาน ประกอบด้วยกระบวนการจัดทำเทคนิคพิจารณ์เพื่อประเมิน/ตรวจสอบมาตรฐาน และมีการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามผลการทำเทคนิคพิจารณ์นั้นก่อนการเผยแพร

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับผู้ออกแบบแผนผังโรงงาน ผู้ประกอบกิจการ เพื่อยื่นขออนุญาต รวมทั้งเพื่อเผยแพร แก่ผู้สนใจทั่วไป

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากมาตรฐานเล่มนี้ เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 มาตรฐานจึงยังทันสมัยใช้งานได้ โดยมีแผนการปรับปรุงเมื่อมีการ Up date กฎหมาย มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

รายนามคณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐาน
มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ.2561
คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
1. รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร กรรมการ
2. ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล กรรมการ
4. ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการ
5. นายรัชตะ พันธุ์เพ็ง กรรมการ
6. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร กรรมการและเลขานุการ
คณะทำงานร่างมาตรฐาน
1. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธาน
2. นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล คณะทำงาน
3. นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส คณะทำงาน
4. ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์ คณะทำงาน
5. ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม คณะทำงาน
6. ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล คณะทำงาน
7. นายวิทยา รัตนสุภา คณะทำงาน
8. ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ คณะทำงาน
9. อ.ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์ คณะทำงาน
10. ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์ คณะทำงานและเลขานุการ

แผนการปรับปรุงมาตรฐาน

อย่างน้อย 5 ปี หลังการจัดพิมพ์มาตรฐานจึงจะมีการปรับปรุง