มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ

3759

รหัสมาตรฐาน CE 1015-40 มาตรฐาานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ

มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณฉบับนี้ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. โดยคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน ได้ยกร่างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยเรียบเรียงจากมาตรฐาน AISC เป็นหลัก แต่ได้ปรับปรุงสูตรต่าง ๆ ให้มีหน่วยเป็นระบบเมตริก เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงของวิศวกร

มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณเล่มนี้ ใช้หลักการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เช่นเดียวกับมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ พ.ศ. 2518 แต่ได้ปรับปรุงให้มีรายละเอียดทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน AISC พ.ศ. 2532 ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานสากลในการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณในปัจจุบัน

เหล็กรูปพรรณตามคำจำกัดความในมาตรฐานฉบับนี้ หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นเหล็กที่จำเป็นเพื่อการรับน้ำหนักที่ออกแบบในโครงสร้างเหล็ก สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กรีดเย็น ซึ่งหน้าตัดเป็นแผ่นบางชะลูด มุมโค้งมน ให้ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น

 

ขอบเขตมาตรฐาน

 1. มาตรฐานนี้กำหนดค่าต่ำสุดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณออกแบบ และการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก รวมทั้งองค์ประกอบของโครงสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นหลัก
 2. มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับโครงสร้างทั่วไป สำหรับโครงสร้างชนิดพิเศษ เช่น อาคารโค้งถังเก็บวัสดุ หรือโครงสร้างที่ต้องการออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เช่น สะพาน เป็นต้น ให้ใช้มาตรฐานนี้เฉพาะเท่าที่อยู่ในขอบข่ายจะใช้ได้ และจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดพิเศษของโครงสร้างเป็นกรณี ๆ ไป
 3. มาตรฐานนี้เป็นวิธีการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ซึ่งสามารถใช้ได้กับองค์อาคารเหล็กโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม วิธีการออกแบบอื่น ๆ ก็สามารถใช้ได้ หากสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือ

มาตรฐานจัดพิมพ์ระบุในตัวเล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 3    เมษายน 2548  จำนวน 2,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 4    สิงหาคม 2554  จำนวน 1,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 5    มกราคม 2557  จำนวน 2,000 เล่ม

ยังไม่มีแผนปรับปรุงมาตรฐาน เนื่องจากมาตรฐานยังคงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับโครงสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็กประจำปี 2537-2538

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

ที่ปรึกษา

 1. รศ.ดร.ตระกูล    อร่ามรักษ์
 2. ศ.ดร.ทักษิณ    เทพชาตรี
 3. ศ.ดร.วรศักดิ์     กนกนุกุลชัย

คณะอนุกรรมการ

 1. ศ.ดร.ต่อกุล      กาญจนาลัย     ประธาน
 2. ดร.ชัยชาญ       สุทธิกานต์       รองประธาน
 3. นายไกร           ตั้งสง่า           อนุกรรมการ
 4. นายเกียรติศักดิ์   จันทรา           อนุกรรมการ
 5. นายชวลิต         ศรีวิจิตร          อนุกรรมการ
 6. ดร.บุญส่ง         สุพรศิลป์ชัย     อนุกรรมการ
 7. นายประสงค์      สุวิวัฒน์ธนชัย    อนุกรรมการ
 8. นายพละ          พนาวรรต         อนุกรรมการ
 9. นายวิรัตน์         ชนะสิทธิ์          อนุกรรมการ
 10. ดร.สุเกตุ          ยิ่งยืนยง          อนุกรรมการ
 11. นายอุดร          จันทร์ผ่อง         อนุกรรมการ
 12. ผศ.ดร.ทวีป      ชัยสมภพ          อนุกรรมการและเลขานุการ
 13. ผศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็กประจำปี 2539-2540

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

ที่ปรึกษา

 1. ศ.ดร.วรศักดิ์     กนกนุกุลชัย
 2. ศ.ดร.ทักษิณ     เทพชาตรี
 3. รศ.ดร.เจษฎา    เกษมเศรษฐ

คณะอนุกรรมการ

 1. ศ.ดร.ต่อกุล        กาญจนาลัย     ประธานฯ
 2. ดร.ชัยชาญ         สุทธิกานต์       รองประธานฯ
 3. รศ.ตระกูล          อร่ามรักษ์        อนุกรรมการ
 4. นายไกร            ตั้งสง่า            อนุกรรมการ
 5. นายเกียรติศักดิ์    จันทรา           อนุกรรมการ
 6. นายชวลิต          ศรีวิจิตร          อนุกรรมการ
 7. นายพละ            พนาวรรต        อนุกรรมการ
 8. นายประสงค์        สุวิวัฒน์ธนชัย   อนุกรรมการ
 9. นายวิรัตน์           ชนะสิทธิ์        อนุกรรมการ
 10. นายอุดร            จันทร์ผ่อง       อนุกรรมการ
 11. ดร.นิพนธ์           รัตนาวังเจริญ   อนุกรรมการ
 12. ผศ.ดร.สมเกียรติ   รุ่งทองใบสุรีย์   อนุกรรมการ
 13. นายธนา             แก้วกระจ่าง     อนุกรรมการ
 14. นายชัยนาท         มีวิเศษ          อนุกรรมการ
 15. นายภาสกร          สุตะพาหะ       อนุกรรมการ
 16. นายเฉลิมเกียรติ    อิศรางกูร ณ อยุธยา     อนุกรรมการ
 17. รศ.ดร.ทวีป         ชัยสมภพ        อนุกรรมการ

คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน

 1. นายประสงค์         สุวิวัฒน์ธนชัย   ประธาน
 2. ดร.ชัยชาญ          สุทธิกานต์       คณะทำงาน
 3. รศ.ดร.ทวีป          ชัยสมภพ        คณะทำงาน
 4. ดร.สุรเกตุ            ยิ่งยืนยง         คณะทำงาน
 5. ดร.นิพนธ์            รัตนาวังเจริญ    คณะทำงาน
 6. ผศ.ดร.สมเกียรติ    รุ่งทองใบสุรีย์   คณะทำงาน
 7. ดร.วิรัช               รุ่งโรจน์สารทิศ  คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานกลั่นกรองมาตรฐาน

 1. ศ.ดร.ทักษิณ        เทพชาตรี        ที่ปรึกษา
 2. ศ.ดร.ต่อกุล         กาญจนาลัย      ประธานคณะทำงาน
 3. รศ.ดร.ตระกูล       อร่ามรักษ์         คณะทำงาน
 4. ดร.ชัยชาญ          สิทธิกานต์        คณะทำงาน
 5. ผศ.ดร.ทวีป         ชัยสมภพ          คณะทำงาน
 6. ผศ.ดร.สมเกียรติ    รุ่งทองใบสุรีย์     คณะทำงาน
 7. ดร.นิพนธ์             รัตนาวังเจริญ     คณะทำงานและเลขานุการ

 

 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะพิมพ์เผยแพร่ราวปี 2561