มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

3948

รหัสมาตรฐาน 3007-49 มาตรฐาานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร : ลิฟต์ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคารในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ. 2545-48) โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบลิฟต์ พร้อมได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม มาตรฐานขนสางในอาคาร

มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารนี้ เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้ร่วมจัดทำมาตรฐานประกอบด้วย กรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ผลิตลิฟต์ ผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ และผู้ใช้ โดยมีเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ที่จะผลักดันให้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้อ้างอิงในทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้สอยโดยตรง

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์ ได้พิจารณารายละเอียดข้อกำหนดอย่างรอบคอบ พร้อมกับมีข้อแนะนำทางเลือกที่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น ลิฟต์สำหรับคนพิการ ลิฟต์ พนังงานดับเพลิง

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลิฟต์ได้ตระหนักถึงมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศยุโรป มาตรฐาน EN 81 (BS 5655) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเสริมไว้ด้วย

มาตรฐานในฉบับนี้ได้พิจารณาปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2551

ยังไม่มีกำหนดปรับปรุง

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานระบบเครื่องขนส่งในอาคาร

ที่ปรึกษา
อาจารย์เกษม อภินันทกุล บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเชียเทคโนโลยี จำกัด
นายชยันต์ ศาลิคุปต บริษัท Environmental Engineering Consultants Co., Ltd.
นายยุทธ ตวงทอง บริษัท ไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
นายณรงค์ โกวิทางกูร บริษัท จาร์ดีน ซินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
ดร.วิทยา ยงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเกชา ธีระโกเมน บริษัท Environmental Engineering Consultants Co., Ltd.
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย บริษัท มิตรเทคนิคคอนซัลแท้นท์ จำกัด

 

ประธานอนุกรรมการ
นายชัชวาย์ คุณค้ำชู กรมโยธาธิการและผังเมือง
รองประธาน
นายเกียรติ อัชรพงศ์ บริษัท Environmental Engineering Consultants Co., Ltd.
อนุกรรมการ
นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ บริษัท คอนตรัคชั่น แมนเนจเม้น 49 จำกัด
นายสุพัตถ์ จารุศร บริษัท วรจรักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายธงชัย จันทราทิพย์ บริษัท ไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
นายธเนศ ยงรัตนมงคล บริษัท SIAM HITACHI ELEVATOR Co., Ltd.
นายตระการ ด่านกุล บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) Co., Ltd
นายยงยุทธ ลิมปรัตนากร บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายศักดิ์สิทธิ์ โคบาล บริษัท จาร์ดีน ซินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
นายอดิศัย แท่งทอง ชมรมลิฟต์ประเทศไทย
นายวินัย กรตระกูลกาญจน์ บริษัท ThyssenKrupp Elavator (Thailand) Co., Ltd.
นายอาทิตย์ ทับทิมศรี การไฟฟ้านครหลวง
ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ดร.พิชัย กฤชไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
นางสาวมาลี ด่านสิริสันติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์