มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

32188

รหัสมาตรฐาน ME 031001-59 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) มีเนื้อหาจำนวน 10 บท เพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3  ปีพ.ศ. 2556 อีกหนึ่งบทเรื่อง “การตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศที่บันไดหนีไฟ” เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ปีพ.ศ. 2522 สำหรับ 9 บทที่พิมพ์ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ยังคงหัวเรื่องและรูปแบบเดิมไว้ แต่เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการเพิ่มเติมรูป เพิ่มความรู้ทั่วไป ตัวอย่างการคำนวณ รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์หลัก กรณีศึกษา คำนิยมและคำศัพท์ และรายละเอียดที่เพิ่มในแต่ละบท  สำหรับคำนิยามและคำศัพท์ได้ทำการเรียงให้สามารถค้นหาได้ทั้งแบบเรียงลำดับตามพยัญชนะไทยและอังกฤษรวมถึงกรณีศึกษา

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นี้ มีการแก้ไขจากฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 2551 เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงหัวเรื่องและรูปแบบเดิมไว้ แต่เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการเพิ่มเติมรูป เพิ่มความรู้ทั่วไป ตัวอย่างการคำนวณ รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์หลัก กรณีศึกษา คำนิยมและคำศัพท์ นอกจากนี้เพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว จึงได้เพิ่มความรู้และวิธีการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร overall thermal transfer value (OTTV) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา roof thermal transfer value (RTTV) ค่ากำหนดการระบายอากาศทั้งด้วยวิธีกลและธรรมชาติและประสิทธิภาพพลังงาน

ส่วนรายละเอียดที่เพิ่มในแต่ละบท เช่น การติดตั้งอุปกรณ์หลักเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่างๆ พัดลม เครื่องสูบน้ำ ท่อลมและหอระบายความร้อนของน้ำ เสียงและความสั่นสะเทือน และสารทำความเย็นเป็นต้น สำหรับคำนิยามและคำศัพท์ได้ทำการเรียงให้สามารถค้นหาได้ทั้งแบบเรียงลำดับตามพยัญชนะไทยและอังกฤษรวมถึงกรณีศึกษา

มาตรฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพิ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงยังไม่มีแผนปรับปรุง

คณะผู้จัดทำมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ปี 2557-2559

 คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

 1. นายวิชัย        ลักษณาการ           ประธาน
 2. นายเกษม       อภินันทกุล            กรรมการ
 3. นายชัชวาล     คุณค้ำชู                กรรมการ
 4. ดร.เชิดพันธ์    วิทูราภรณ์              กรรมการ
 5. นายมานิตย์     กู้ธนพัฒน์              กรรมการ

 อนุกรรมการร่างมาตรฐาน

 1. นายบุญพงษ์     กิจวัฒนาชัย            ประธาน
 2. นายประพุธ       พงษ์เลาหพันธ์         อนุกรรมการ
 3. นายธวัชชัย       เสถียรรัตนกุล          อนุกรรมการ
 4. นายกรวิชญ์       เลิศสุโภชวณิชย์       อนุกรรมการ
 5. นายวุฒิชัย        แก้วไพโรจน์            อนุกรรมการ
 6. นายทรงยศ       ภารดี                    อนุกรรมการ
 7. นายทศพล        สถิตย์สุวงศ์กุล         อนุกรรมการ
 8. นายอรรณพ       กิ่งขจี                   อนุกรรมการ
 9. นายวิเชียร         บุษยบัณฑูร            อนุกรรมการ
 10. นางสาวบุษกร     แสนสุข                อนุกรรมการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ

 • มาตรฐานเพิ่งปรับปรุงและพิมพ์จำหน่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ยังไม่มีแผนปรับปรุงใหม่
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
บทความถัดไปวสท.จัดเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานชลประทาน