มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (พ.ศ. 2557)

7782

รหัสมาตรฐาน EE 10205-57  มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน

มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างแท้จริงเท่านั้น ผู็ใช้มาตรฐานควรใช้อย่างระมัดระวังและวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานนี้ขึ้นมา โดยมีความตั้งใจให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจงานวิศกรรมป้องกันฟ้าผ่าได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และให้มีความปลอดภัยต่อไป

มาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

1. รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด ประธานที่ปรึกษา
2. นายสมศักดิ์ นิติศฤงคาริน ที่ปรึกษา
3. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา
4. ดร.นาตยา คล้ายเรือง อนุกรรมการ
5. ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน อนุกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ประธานอนุกรรมการ
7. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี อนุกรรมการ
8. นายบุญมาก สมิทธิลีลา อนุกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ
10. ดร.วินัย พฤกษะวัน
11. นางสาวเทพกัญญา วรรณแก้ว
12. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อนุกรรมการ
13. นายโสภณ ศิลาพันธ์
14. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อนุกรรมการ
15. นายชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการ
16. นางสาวพุทธพร ศรียะพันธ์ อนุกรรมการ
17. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
  • ระยะเวลาดำเนินการ
  • มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะพิมพ์เผยแพร่ราวต้นปี 2562
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง
บทความถัดไปมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4