มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

44250

รหัสมาตรฐาน ME 3002-51 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 นี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2551 เนื้อหามีการปรับปรุงจากมาตรฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ พ.ศ.2544  ดังต่อไปนี้

1.ปรับปรุงมาตรฐานอาคารและการทนไฟทั้งหมดและกำหนดประเภทอาคารตามลักษณะกิจกรรมการใช้

2.ปรับปรุงมาตรฐานระบบการป้องกันอัคคีภัยให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มมาตรฐานระบบดับเพลิงพิเศษ ภาคผนวก ก. การคำนวณเวลาและวิเคราะห์การอพยพออกจากอาคาร และภาคผนวก ข กรณีศึกษาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และภาคผนวก ค คำแนะนำในการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้าง

3.ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับเส้นทางหนีไฟ

ข้อกำหนดนี้เพื่อให้วิศวกรใช้เป็นแนวทางในการออกแบบติดตั้ง และบริหารระบบความปลอดภัยทางด้านอัคีภัย

อาคารเก่าหรืออาคารที่มีลักษณะแตกต่างจากมาตรฐานกำหนดไว้ วิศวกรสามารถทำความเข้าใจกับหลักการที่กำหนดไว้ และทำการออกแบบก่อสร้างหรือติดตั้งให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2555 นี้ เป็นการแก้ไขครั้งที่ 1 ของฉบับเดิมซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2544 เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

รายนามคณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1.นายเกชา                ธีระโกเมน                  ประธาน
2.ศ.ดร.วรศักดิ์           กนกนุกุลชัย                กรรมการ
3.นายจิม                   พันธุมโกมล              กรรมการ
4.ดร.สมศักดิ์              เลิศบรรณพงษ์          กรรมการ
5.ศ.ดร.วริทธิ์              อึ๊งภากรณ์                กรรมการ
6.นายสุวัฒน์              วสะภิญโญกุล            กรรมการ
7.นายบุญพงษ์            กิจวัฒนาชัย              กรรมการ
8.นายพิชญะ              จันทรานุวัฒน์             กรรมการ

 รายนามคณะกรรมการร่างมาตรฐาน

1.นายชัยชาญ               อึ๊งศรีวงศ์             ประธาน

2.นายพิชญะ                 จันทรานุวัฒน์        รองประธาน

3.นายเมธินพัฐ               บวรธรรมรัตน์        กรรมการ

4.นายสมยศ                  ดีวิไลพันธ์            กรรมการ

5.นายชัชวาลย์               คุณค้ำชู                 กรรมการ

6.นายวันชัย                  บัณฑิตกฤษดา        กรรมการ

7.ดร.ชัชชาติ                 สิทธิพันธุ์              กรรมการ

8.นายสุเมธ                   แสงอลังการ          กรรมการ

9.ดร.ณัฐศักดิ์                 บุญมี                  กรรมการ

10.นายสุภัทร                 พัฒน์วิชัยโชติ         กรรมการ

11.นายโสภณ                 เหล่าสุวรรณ            กรรมการและเลขานุการ

12.นางสาวสโรชา             มัฌชิโม                ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  • ระยะเวลาดำเนินการ

  • มาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการ
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
บทความถัดไปมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ