มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

6315

รหัสมาตรฐาน EE 2007-53  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเดิมชื่อ “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง” แต่ปัจจุบันได้แยกเป็มมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าออกเป็นทั้งหมด 4 ภาค ดังนี้

  1. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป
  2. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง
  3. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต

4. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป นี้ให้หลักการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งติดตั้ง และสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงบุคคลด้วย เนื้อหามาตรฐานจะกล่าวถึงค่าพารามิเตอร์ของกระแสฟ้าผ่า ความเสียหายจากฟ้าผ่า ความจำเป็นและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกันฟ้าผ่า มาตรการป้องกัน และเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการป้องกันสิ่งปลูกสร้าง

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป พิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจงานวิศกรรมป้องกันฟ้าผ่าได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และให้มีความปลอดภัยต่อไป

มาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

1. รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด ที่ปรึกษา
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษา
3. นายสมศักดิ์ นิติศฤงคาริน ที่ปรึกษา
4. นายปราการ กาญจนวตี ที่ปรึกษา
5. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา
6. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ประธานอนุกรรมการ
7. นายโสภณ ศิลาพันธ์ อนุกรรมการ
8. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี อนุกรรมการ
9. นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว อนุกรรมการ
10. นายบุญมาก สมิทธิลีลา อนุกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ
12. ดร.วินัย พฤกษะวัน อนุกรรมการ
13. ดร.นาตยา คล้ายเรือง อนุกรรมการ
14. นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการ
15. นางสาวเทพกัญญา ขัติแสง อนุกรรมการ
16. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ อนุกรรมการ
17. ผศ.ดร.โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ อนุกรรมการ
18. ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อนุกรรมการ
19. นายโสภณ สิกขโกศล อนุกรรมการ
20. นายศิริชัย คันธมาส อนุกรรมการ
21. นายชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวสโรชา มัฌชิโม เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
23. นางสาวมาลี ด่านสิริสันติ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
2.4 นางสาวเมตตา หมอนเขื่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
  • ระยะเวลาดำเนินการ
  • มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะพิมพ์เผยแพร่ราวต้นปี 2562