มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

90052

รหัสมาตรฐาน EE 2001-56  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำกฎการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ.  2538 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ พ.ศ. 2537 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.) มาพิจารณารวมเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 และปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะไฟฟ้ามาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2553 ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2556 จึงอาจทำให้หลายหน่วยงานที่อ้างอิงมาตรฐานฯ นี้เกิดความสับสนว่าการอ้างอิงที่ระบุไว้แต่เดิมนั้นยังคงสามารถใช้กับมาตรฐานฯ ฉบับใหม่นี้ได้หรือไม่ ในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย” เป็นหลักโดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานฯ นั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น ในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด

มาตรฐานฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะผู้ใช้ไฟเท่านั้น มิได้บังคับครอบคลุมการออกแบบหรือติดตั้งของการไฟฟ้า มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดีเท่านั้น ผู้ใช้มาตรฐานควรใช้อย่างระมัดระวัง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2551 ได้ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งนั้นปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณพ์อุตสาหกรรม มอก.11-2553 ประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2556

ในการอ้างอิงมาตรฐานฯ นี้เกิดความสับสนว่าการอ้างอิงที่ระบุไว้แต่เดิมนั้นยังคงสามารถใช้กับมาตรฐานฯ ฉบับใหม่นี้ได้หรือไม่ คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า ในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย” เป็นหลักโดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานฯ นั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น ในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด นอกจากจะระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

มาตรฐานฉบับปรับปรุงอยู่ระหว่างการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2562

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐาน

การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

1. ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ ที่ปรึกษา
2. นายโสภณ ศิลาพันธ์ ที่ปรึกษา
3. นายไชยวุธ ชีวะสุทโธ ที่ปรึกษา
4. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษา
5. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี ที่ปรึกษา
6. นายเกียรติ อัชรพงศ์ ที่ปรึกษา
7. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ที่ปรึกษา
8. รศ.ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช ที่ปรึกษา
9. นายภาณุวัฒน์ วงศาโรจน์ ที่ปรึกษา
10. นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว ที่ปรึกษา
11. นายคมสัน อินกัน ที่ปรึกษา
12. นายสันติ นำสินวิเชษฐ์ชัย ที่ปรึกษา
13. นายลือชัย ทองนิล ประธานอนุกรรมการ
14. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร อนุกรรมการ
15. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อนุกรรมการ
16. นายพงศ์สันติ์ จุลวงศ์ อนุกรรมการ
17. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว อนุกรรมการ
18. นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว อนุกรรมการ
19. นายดนตร์ บุนนาค อนุกรรมการ
20. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ อนุกรรมการ
21. นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล อนุกรรมการ
22. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล อนุกรรมการ
23. นายกฤษฎา สุทธิประภา อนุกรรมการ
24. น.ส.เทพกัญญา ขัติแสง อนุกรรมการ
25. น.ส.นพดา ธีรอัจฉริยกุล อนุกรรมการ
26. นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
27. น.ส.ปรัทญา นาวิก ผู้ช่วยเลขานุการ
  • ระยะเวลาดำเนินการ
  • มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่จะพิมพ์เผยแพร่ราวต้นปี 2562
บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี
บทความถัดไปมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม