มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร

1781

รหัสมาตรฐาน CE 1012-49 มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร

มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร ได้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการนำมาใช้เป็นข้อมูลในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือต่อเติมอาคารในภายภาคหน้าหรือไม่ ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการใช้งานและการบำรุงรักษาส่วนประกอบของอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ขอบเขตมาตรฐานนี้ครอบคลุมการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับงานอาคารเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงงานก่อสร้างประเภทอื่น

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเรื่อง “คู่มือการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานของอาคาร” นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานตลอด จนเป็นคู่มือสำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ เพียงใด

ยังไม่มีแผนปรับปรุงมาตรฐาน

คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2549-2550

ที่ปรึกษา

1. นายธวัชชัย สุทธิประภา
2. นายประสงค์ ธาราไชย
3. ดร.วิทูร เจียกเจิม
4. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร
5. นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษ์

 คณะอนุกรรมการ

1. นายธานี วัฒนะสุข ประธาน
2. นายกู้เกียรติ เชิดชูเหล่า อนุกรรมการ
3. นายจรง เจียมอนุกูลกิจ อนุกรรมการ
4. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ คำริห์อนันต์ อนุกรรมการ
5. นายนคร สายอยู่ทอง อนุกรรมการ
6. นายพิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์ อนุกรรมการ
7. ดร.วัชระ เพียรสุภาพ อนุกรรมการ
8. นายวิเชียร วิไลงาน อนุกรรมการ
9. นายวิสูตร จิรดำเกิง อนุรรมการ
10. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ อนุกรรมการ
11. ผศ.ดร.สุธาริน สถาปิตานนท์ อนุกรรมการ
12. นายโสภณ เหล่าสุวรรณ อนุกรรมการ
13. นายณัฐพร พรหมสุทธิ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะผู้จัดทำ

1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์
2. นายศิวกร พ่วงพูล
3. นายประเสริฐ จิรวัฒนชัย
4. นายวินัย สังหิตกุล
5. นายอาณาจักร์ สุวัฒนสุนทร
6. นายเสกสรรค์ ลั้วสมบูรณ์
7. นายชัยณรงค์ ผลศิลป์
8. นางลาวัณย์สิริ พ่วงพูล