มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

8036

รหัสมาตรฐาน CE 1022-51 มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมีฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองสมาคม คือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ซึ่งการจัดลำดับแบบก่อสร้างนี้มีผลอย่างมาก ต่อการจัดระบบระเบียบของงานออกแบบและงานเขียนแบบงานอาคารต่าง ๆ อีกทั้งเนื้อหาในฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงเลขที่ชุดแบบตามเกณฑ์เบื้องต้นที่งานอาคารหนึ่งพึงมี เพื่อให้งานแบบนั้นมีความสมบูรณ์ ดังนั้นงานอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมซับซ้อนน้อยหรือซับซ้อนมาก พื้นที่ใช้สอยน้อยหรือพื้นที่ใช้สอยมาก ก็สามารถนำมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ ที่กำหนดในฉบับนี้ไปอ้างอิงใช้งานได้ โดยทั่วไปการจัดลำดับแบบก่อสร้างนั้นผู้ออกแบบได้กำหนดใช้กันอยู่แล้วตามแต่องค์กรนั้น ๆ จะกำหนด ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีการกำหนดจัดลำดับเลขหน้าแตกต่างกันไป ทางคณะกรรมการประจำจากสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท. และคณะทำงานภายในประเทศ วปท. ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการกำหนดมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ นี้ให้เป็นระบบอ้างอิงเดียวกัน เพื่อลดปัญหางานออกแบบเขียนแบบ และป้องกันความสับสนของการอ่าน หน้าแบบที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งจะให้การออกแบบเขียนแบบในประเทศเรามีมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงได้

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ ฉบับนี้ได้กล่าวถึงการจัดลำดับแบบทางสถาปัตยกรรมแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล้ำข่ายงานของสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมโดยตรง แต่จำเป็นต้องกล่าวถึงในฐานะที่มีงานที่เกี่ยวข้องกันในเชิงวิชาชีพ จึงต้องมีแบบงานสถาปัตยกรรมหลักอย่างเพียงพอ เพื่อให้งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถอ้างอิงแบบได้

มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ ฉบับนี้มิได้มีเจตนาที่จะเป็นการกำหนดไว้อย่างตายตัวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยได้ แต่มีเจตนาที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงและใช้เป็นมาตรฐานการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะงานความซับซ้อนของงาน นอกจากนี้ผู้ที่จะนำมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ นี้ไปใช้ควรที่จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้รับทราบเพื่อให้การทำงานเป็นในแนวทางเดียวกัน

 

ขอบเขตทั่วไป

 1. มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารฯ นี้ ใช้สำหรับการอ้างอิงลำดับเลขหน้าของแบบ เพื่อระบุลงในแบบของงานอาคารประเภทต่าง ๆ
 2. ใช้เพื่อป้องกันการสับสนของการอ้างอิงแบบงานอาคารต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 3. งานที่เกี่ยวข้องคืองานออกแบบและงานเขียนแบบ
 4. ใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ขั้นต้นที่แบบชุดนั้น ๆ ควรมีและกำหนดการตั้งชื่อแบบหรือเลขที่แบบให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ หมวดงาน เลขที่ชุดแบบ ช่วงของงานออกแบบ และครั้งที่การแก้ไขแบบ

มาตรฐานจัดพิมพ์ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อพฤศจิกายน 2554 จำนวน 2,000 เล่ม โดยฉบับก่อนหน้าพิมพ์เมื่อเดือน มิถุนายน 2551 จำนวน 2,000 เล่ม

ยังไม่มีแผนปรับปรุงมาตรฐาน

คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2549-2550

ที่ปรึกษา

 1. นายธวัชัย สุทธิประภา
 2. นายประสงค์ ธาราไชย
 3. ดร.วิทูร เจียกเจิม
 4. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร
 5. นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี

คณะกรรมการ

 1. นายธานี วัฒนะสุข         ประธาน
 2. นายกู้เกียรติ เชิดชูเหล่า       อนุกรรมการ
 3. นายจรง เจียมอนุกูลกิจ   อนุกรรมการ
 4. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์      อนุกรรมการ
 5. นายนคร สายหยุดทอง    อนุกรรมการ
 6. นายพิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์   อนุกรรมการ
 7. ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ      อนุกรรมการ
 8. นายวิเชียร วิไลงาม          อนุกรรมการ
 9. รศ.วิสูตร จิระดำเกิง       อนุกรรมการ
 10. ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์   อนุกรรมการ
 11. ผศ.ดร.สุธาริน สถาปิตานนท์    อนุกรรมการ
 12. นายโสภณ เหล่าสุวรรณ     อนุกรรมการ
 13. นายณัฐพร พรหมสุทธิ       อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะทำงานภายในประเทศ วปท.

 1. นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์      ประธาน
 2. นายสุวิช ลิ่มทอง           กรรมการ
 3. นายยุทธนา เพ็ชรไพบูลย์     กรรมการ
 4. นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์    กรรมการ
 5. นายศุภชัย รักพานิชมณี     กรรมการ
 6. นายวิเชียร วิไลงาม          กรรมการ
 7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล        กรรมการ

 

คณะทำงาน

 1. นายวิเชียร วิไลงาม
 2. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
 3. นายอุดม สังหิตกุล
 4. ผศ.เหลมทอง เหล่าคงถาวร

 

บทความก่อนหน้านี้มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
บทความถัดไปมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556