เทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งกำกับดูแลโดย คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธา ได้จัดเทคนิคพิจารณ์ "มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ" เพื่อชี้แจงข้อมูลและขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งในฐานะนักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่ปรึกษา ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยว ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป งานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 130 คน โดยมาตรฐานดังกล่าวมีเนื้อหาเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างได้ตระหนักถึงควมปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง...