อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมโยธา

696
วันที่ ชื่องาน รายละเอียด
19 – 21 กรกฎาคม 2562 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ คลิ๊ก
 20-21 กรกฎาคม 2562 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 5 คลิ๊ก